بنر تبلیغات

اره برقی

اره زنجیری برقی 2400 وات آروا مدل 5702

دستگاه پروفیل بر 2400 وات آروا مدل 5630

دستگاه پروفیل بر 2400 وات آروا مدل 5633

اره عمودبر 400وات آروا مدل 5405

اره عمود بر 710 وات آروا مدل 5406

اره گرد بر 180 میلیمتری 1300 وات مدل 4311 رونیکس

اره گرد برد 185 میلی متری آروا مدل 5411

5%

اره برقی گرد بر 180 میلی متری 1350 وات مدل 4318 رونیکس

۳,۳۹۸,۰۰۰
تومان

۳,۲۲۸,۱۰۰

تومان

اره گردبر 230 میلیمتری 2200 وات مدل 4323 رونیکس

5%

اره برقی گرد بر230میلی متری 2000 وات مدل 4320 رونیکس

۴,۵۹۸,۰۰۰
تومان

۴,۳۶۸,۱۰۰

تومان
5%

اره برقی عمود بر 650 وات مدل 4120 رونیکس

۲,۸۹۸,۰۰۰
تومان

۲,۷۵۳,۱۰۰

تومان

اره برقی عمود بر 600 وات مدل 4110 رونیکس

اره افقی بر برقی 705 وات مدل 4221 رونیکس

اره زنجیری بنزینی ۶۰۰ میلی‌لیتر مدل ۶۲۱۲ آروا

اره گرد برDCAمدلAMY02_185

اره گرد برDCA مدل AMY03_185

اره گرد بر DCAمدل AMY02_235