بنر تبلیغات

جرثقیل دستی

جک سوسماری هیدرولیک 3 تن آروا مدل 4347

جک روغنی هیدرولیک 2 تن آروا مدل 4370

جک روغنی هیدرولیک 3 تن آروا مدل 4371

جک روغنی هیدرولیک 5 تن آروا مدل 4372

جک روغنی هیدرولیک 20 تن آروا مدل 4375

جک روغنی هیدرولیک 5 تن آروا مدل 4372

جرثقیل NTC-2801 (0.5 تن) نووا